Om os


Rikke Clausen

Daglig leder/Pædagog

Vuggestuen

Marie Louise S. Lorenzen

Pædagog

                Helene Harrild

Pædagog

Sanne Jensen

Pædagogmedhjælper

Lis Andersen

Pædagogmedhjælper

Mellemgruppen

Marianne Lund Christensen

Pædagog

Børnehaven

Louise Pedersen

Pædagog

Majken H. Hviid

Pædagogmedhjælper

Søren R. M. Pedersen

Pædagogmedhjælper

Lis Kingstoft

Vikar

Anne Grethe Poulsen

Vikar

Stella Hasselstrøm

Vikar

Katrine H. Hviid

Vikar/Webmaster

Solstrålen Blåhøj

- en verden i børnehøjde!


Vi er en lille integreret institution, hvor vi vægter tryghed, omsorg, anerkendelse og glæde højt, da vi er bevidste om, at dette er en forudsætning for børns trivsel, læring og udvikling. Derfor opretholder vi også en god personalenormering og sørger for en hyggelig, nærværende, positiv og hjemlig atmosfære, med plads til fordybelse, leg og læring.


Personalegruppen er alsidig sammensat. Alle kan vi bidrage med noget forskelligt bl.a. motorik, sprogstimulering, natur- og udeliv, kreativitet mm.


Vi har tid til bare at være, lege, snakke, hygge, pudse næse, trøste og give knus.


Via engagerede og fagligt stærke medarbejdere guides og støttes det enkelte barn løbende i nærmeste udviklingszone.


Vi arbejder udfra de nye styrkede pædagogiske læreplaner.

Vi bruger meget tid på legepladsen og i naturen, da udelivet har mange kvaliteter både motorisk, fysisk, kreativt og mentalt.


Vi værner om traditionerne, derfor gør vi meget ud af mærkedage som fødselsdage, fastelavn mm. som bidrager til fællesskabsfølelsen og får børnene til at føle, at de hører til.


Vi ønsker, at præge børnene med en demokratisk grundtanke gennem medindflydelse på dagens indhold og valg af legekammerater. Vi voksne tager ansvar for, at børnene kan få indflydelse.


Her i Solstrålen vægter vi forældresamarbejdet højt. Det daglige samarbejde bygges på - og opnås gennem - gensidig tillid og respekt. Personalet arbejder bevidst for, at børn og forældre føler sig velkomne - vi prioriterer den daglige dialog højt.


Det er vores mål, at det enkelte barn trives og udvikler sig maksimalt udfra de forudsætninger, det har.

Modtagelse af nye børn:I den første tid i vuggestuen og børnehaven, er vi meget opmærksomme på at skabe en tryg ramme omkring de nye børn. Det betyder, at vi bruger mange ressourcer både på disse børn og deres forældre.


Vi er opmærksomme på at være fysisk tætte på de nye børn, så de oplever, at vi er der for dem - til at tale med, støtte, guide og evt. trøste i den nye verden.

Tryghed

Allerede fra fødslen starter barnet sin tilknytning - primært til forældrene.


Denne tilknytning sker i en anden form i dagtilbudet, men vi anser den for vigtig og har derfor valgt at organisere arbejdet ud fra et ønske om at gøre børnene trygge.


Det er vigtigt at barnet er trygt i institutionen, da det ellers ikke har overskud til at lege og lære.


Tegnene på at barnet er trygt kan være at barnet:


  • Tør vise følelser
  • Kan trøstes
  • Ønsker og har fysisk kontakt med de voksne og andre børn
  • Har lyst til aktiviteter og leg
  • Tør sige sin mening
  • Tør være i fokus
  • Bruger hele huset
  • Efterhånden bruger alle voksne i huset
  • Kan modtage nye udfordringer


Hos os vil børnene altid blive mødt og være omgivet af voksne, de kender.


Vi har en forholdsvis fast dagsrytme, der giver børnene forudsigelighed i hverdagen og derfor bidrager til trygheden.

Anerkendelse

Anerkendelse er en måde, hvorpå man kan definere karakteren af relationen mellem voksne og børn.


Grundsubstansen i anerkendelse er barnets ret til alle følelser. At de møder en voksen, det anerkender og accepterer barnet, som det er, med de følelser de har. Det betyder ikke, at vi lader alle følelser manifestere sig i handlinger, men at vi vejleder og sætter rammer uden at nedgøre barnet.


Eks. i konflikter mellem to børn, der ender i slåskamp. Her kan vi møde det enkelte barn i, at det modstanderen gør, ikke er acceptabelt, men at det aldrig er i orden at slå hinanden. Vi fokuserer på at anerkende følelsen, men ikke ubetinget den måde følelsen manifesterer sig på.


Anerkendelse af barnets følelser sikre at barnet udvikler en positiv selvfølelse.


Barnets selvtillid skabes gennem præstationer og handlinger, som det får ros for.


Tilsammen udgør disse to faktorer barnets selvværd.


Når vi er anerkendende, er vi opmærksomme på egen adfærd og skelner mellem egne og andres oplevelser. Vi er bevidste om at fortælle den gode historie - narrativ - om det enkelte barn og fremhæve barnets styrker og kompetencer, særligt i udfordringer. Vi er nysgerrige overfor barnets egne tanker og motiver, også for at forebygge de dårlige narrativer.


Essensen i væremåden er at være en medspillende modspiller for barnet.


Anerkendelsen bliver fundament i barnets udvikling af selvværd, hvor de møder den medspillende voksne. Modspillet i interaktionen kommer, når vi udfordrer barnet til at bearbejde følelserne på en hensigtsmæssig måde i forhold til fællesskabet.


Anerkendelse er kendetegnet for alle relationer i Solstrålen. Alle børn, forældre og ansatte skal mødes anerkendende, med respekt for forskelligeheder og individuelle grænser.


Via anerkendelse sikrer vi i Solstrålen også en høj grad af rummelighed. Det vil sige respekt, tolerance og accept af forskellighed.

Omsorg

Omsorg betyder i almindelig daglig tale:


At tage vare på, at bekymre sig, at passe eller at have ansvar for


Det vil sige en tilknytning til et andet menneske, der omfatter at sikre en anden persons overlevelse, udvikling og tryghed.


Fra et fagligt synspunkt kan man skelne mellem barnets omsorgsbehov og definitionen af den omsorg, vi yder som professionelle omsorgsgivere.


Vi definerer børnenes omsorgsbehov ud fra følgende model:


Behovsomsorg er den type omsorg, som bidrager til, at barnet bliver tilfredsstillet, når det har behov for det. Det kan f.eks. betyde, at barnet får søvn, mad, en tør ble eller hvile, når det har brug for det. Den voksne skal kunne identificere barnets behov på forskellige udviklingstrin.


Udviklingsomsorg er den type omsorg, der understøtter barnets udvikling. Det vil sige sociale-, kognitive-, psykosocial/metorisk udvikling. Den voksne skal dermed kunne understøtte barnets udvikling ved at skabe relevante og alderssvarende udfordringer for barnet.


Opdragelsesomsorg er den type omsorg, som bidrager til, at barnet kan klare at tilfredsstille egne væsentlige behov, og til at kunne fungere socialt acceptabelt.

Glæde

Glæde har en stor sammenhæng med relationer. Venskaberne i børnenes liv giver dem et højt selvværd. Derfor arbejder vi meget med at opbygge og støtte venskaber.


Tegnene på glæde er smil, latter, glimt i øjnene, tillidsfuldhed og åbenhed, mm, men hvordan opnår vi disse tegn?


Glade voksne giver glade børn.


Personalet er ansvarlige for stemningen i huset, og vi er derfor meget bevidste om, at personalet skal have det godt sammen. Vi arbejder kontinuerligt på at have og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø.


En del at vores praksis er også at finde ind til og lære det enkelte barns personlighed at kende, for at blive klar over, hvad der gør det enkelte barn glad.


Vi bruger derfor meget tid på dialog med børnene - ofte mens man sammen er i gang med en aktivitet.


Det er meget vigtigt, at personalet har glæde ved samværet og ved oplevelser med børnene.


Glade børn er i vores verden ikke børn der bliver underholdt, men børn der selv er aktive og kreative.


Vi ønsker at give plads til børnenes umiddelbarhed og spontanitet. At lade børnenes egen kultur leve og udvikles, så de ind imellem får oplevelsen af stjernestunder, hvor alt går op i en højere enhed. Man er en del af noget sammen med nogle andre børn og måske voksne, som man rigtigt godt kan lide.


Et af vores mål er, at vi gerne vil have børnene til at tænke tilbage på deres vuggestue- og børnehavetid med glæde.